VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatel: Ing. Lukáš Kutílek

Turnovská 477/6         

Praha 8 

18000

Česká republika

IČ: 87603489

Tel.: +420777068758

E-mail: info zavináč minimalistdesign.cz

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel eshopu) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy.

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům (kupujícím) dodávat:

• zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

• vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

• vybavené českými návody k obsluze a záručními listy, pokud je to zákonem vyžadováno

 

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři v českém jazyce. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a ta vzniká v 5 krocích:

• Shrnutí objednávky

• Přihlášení uživatele

• Kontaktní údaje uživatele

• Doprava

• Platba

K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Na základě objednávky a vybranému způsobu platby bude kupující kontaktován s platebními informacemi

• Přímo na stránkách obchodu, při platbě kartou přes platební bránu GOPAY

• E-mailem a také na stránkách obchodu, při převodu na bankovní účet či platbou v hotovosti

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Smlouva je archivována v elektronickém systému prodávajícího a je přístupná na vyžádání kupujícímu.

Stornovat objednávku zboží je možné do 2 hodin po jejím odeslání a to e-mailem na adresu: info@minimalistdesign.cz.

Na této adrese je taktéž možné nahlásit jakékoliv chyby v údajích v objednávce. Na zboží v akci se již nevztahuje žádná další sleva a cena za zboží je v okamžiku objednání konečná.

 

4. Cena a placení

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. K ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Kupující má na výběr platbu nasledujícími způsoby:

• Převodem na účet prodávajícího. V případě platby převodem je kupní cena považována za zaplacenou v momentě připsání na běžný účet prodávajícího. Bankovní spojení pro platby v českých korunách: 2200427788/2010. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem

• Platební bránou GOPAY. Jedná se o zabezpečenou platební bránu, kdy jsou prostředky okamžitě připsány na účet prodávajícího. Podrobné Smluvní podmínky platební brány GOPAY k nalezení zde a Pravidla ochrany soukromí zde.


5. Dodací lhůta

Prodávající se zavazuje expedovat řádně objednané a plně zaplacené zboží do 48hodin od naskladnění. Termín naskladnění  kupující obdrží po přijetí a potvrzení objednávky, případně po předchozím vyžádání.

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím a v takovém případě bude prodávající kupce informovat telefonicky či elektronickou poštou.

 

6. Dopravní podmínky, poštovné

Při objednávce kupující vybere preferovanou možnost dopravy (kurýr či osobní odběr). V prvním případě je zboží doručováno po celé ČR a doručovací adresa musí být kompletní, včetně telefonního čísla, na kterém řidič v den doručení kontaktuje adresáta. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura je součástí balíku.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, je třeba dodržet následující podmínky:

• informovat předem prodávajícího písemně nebo e-mailem

• vrácené zboží musí být zpět prodávajícímu odesláno pojištěným balíkem na náklady kupujícího. Nesmí se jednat o dobírku, v tomto případě nebude balík převzat

• zboží nesmí jevit známky použití nebo poškození, musí obsahovat všechny originální visačky a být zabaleno v originálním obalu. Musí být zasláno na adresu prodávajícího včetně faktury

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou kupci odeslány peníze zpět na bankovní účet uvedený  při oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy. Prodávající tak učiní nejpozději do pěti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Kupující nemůže takto odstoupit od smluv:

a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

c. na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (týká se i výrobků v několika barevných kombinacích), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,

e. na dodávku novin, periodik a časopisů,

f. spočívajících ve hře nebo loterii.

 

8. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží či materiál se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží či materiálu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny,

bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nejkratším možném termínu. 

 

9. Záruka

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu a její délka je 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Zboží je možné reklamovat pouze písemně doporučeným dopisem. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace

 

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kupující tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté prodávajícímu v rámci své objednávky a to ode dne udělení souhlasu na dobu neurčitou. Kupující musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon, fax atd.). Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření (zejména v registračním formuláři).

Souhlas uděluje kupující na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na prodávající obrátit telefonicky či elektronickou poštou. 

Kupující prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující rovněž souhlasí s pořízením a uchováním zvukové nahrávky komunikace s prodávajícím, stejně tak i elektronické komunikace a souhlasí s případným použitím takto získaných údajů v občanském řízení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů neopravňuje kupujícího v žádném případě  s jejich sdílením žádné třetí straněProdávající bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat pro statistické účely, pro své vnitřní potřeby a dále k marketingovým účelům, tj k zasílání obchodních sdělení anebo propagačních materiálů.

Dané osobní údaje budou poskytnuty do zahraničí jen při zachování zákonných podmínek. V případě porušení zákonných povinností prodávajícího, má kupující právo zejména požadovat na prodávajícím vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

 

11. Registrace

Kupující se může u prodávajícího zaregistrovat. Během registrace je vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Kupující je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti v zašifrované podobě a nesdílet ho s dalšími osobami. Kupující nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití účtu kupujícího, je prodávající oprávněn účet kupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

Prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci kupujícího, pokud se může odůvodněně domnívat, že kupující porušuje tyto obchodní podmínky nebo jiné vzájemné ujednání. 

Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení všeobecných podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

 

12. Závěrečná ustanovení

Prodávající vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění svých služeb. Přesto, s ohledem na technické aspekty svých služeb, nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti svých služeb a jejich bezporuchovosti. V případě, že se objeví chyba technického charakteru, může kupující závadu nahlásit a prodávající se bez zbytečného odkladu pokusí závadu odstranit.

Prodávající si vyhrazuje právo dle potřeby měnit tyto všeobecné podmínky. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Platné od 1.1.2015